Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rokoš
Kód územia:SKUEV0128
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:5666,979 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 5666,98 ha)
Katastrálne územia :Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Ješkova Ves, Kšinná, Látkovce, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Omastiná, Rudnianska Lehota, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Žitná
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
40A0 Xerotermné kroviny
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Eriogaster catax
Himantoglossum adriaticum
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR