Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gajarské alúvium Moravy
Kód územia:SKUEV0125
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:1243,746 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 1229,26 ha)
Katastrálne územia :Gajary, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Veľké Leváre
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cobitis taenia
Cucujus cinnaberinus
Graphoderus bilineatus
Gymnocephalus baloni
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Misgurnus fossilis
Myotis dasycneme
Ophiogomphus cecilia
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Triturus dobrogicus
Umbra krameri
Unio crassus
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR