Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Abrod
Kód územia:SKUEV0117
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:162,343 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 162,34 ha)
Katastrálne územia :Veľké Leváre
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6410 Bezkolencové lúky
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Castor fiber
Cirsium brachycephalum
Cobitis taenia
Gladiolus palustris
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Misgurnus fossilis
Myotis myotis
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Rhodeus sericeus amarus
Vertigo angustiorNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR