Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Abrod
Kód územia:SKUEV0117
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:165,011 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 165,01 ha)
Katastrálne územia :Veľké Leváre
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6410 Bezkolencové lúky
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Castor fiber
Cirsium brachycephalum
Cobitis taenia
Gladiolus palustris
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Misgurnus fossilis
Myotis myotis
Rhodeus sericeus amarus
Vertigo angustior


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR