Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bahno
Kód územia:SKUEV0115
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:49,662 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 49,66 ha)
Katastrálne územia :Borský Peter
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1 /2011 z 21. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Bahno

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Myotis myotisNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR