Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Slovenský raj
Kód územia:SKUEV0112
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:16864,141 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 0,35 ha)
Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 0,16 ha)
Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 16863,25 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 0,38 ha)
Katastrálne územia :Betlanovce, Dedinky, Dobšiná, Hrabušice, Hranovnica, Kravany, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Bystré, Spišské Tomášovce, Stratená, Telgárt, Vernár
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9410 Horské smrekové lesy
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
5130 Porasty borievky obyčajnej
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6520 Horské kosné lúky
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7220 Penovcové prameniská
9150 Vápnomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Barbastella barbastellus
Barbus meridionalis
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus variolosus
Cerambyx cerdo
Cottus gobio
Cucujus cinnaberinus
Cypripedium calceolus
Eudontomyzon danfordi
Iris aphylla ssp. hungarica
Leptidea morsei
Ligularia sibirica
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Mannia triandra
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Phengaris teleius
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Spermophilus citellus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Unio crassus
Ursus arctos
Vertigo angustior
Vertigo geyeriNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR