Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Levočské dubiny
Kód územia:SKUEV0110
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:600,317 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 600,15 ha)
Správa PIENAP
     (na ploche 0,17 ha)
Katastrálne územia :Dlhé Stráže, Hradisko, Levoča, Uloža
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Bombina variegata
Canis lupus
Triturus montandoniNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR