Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rajtopíky
Kód územia:SKUEV0109
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:256,336 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 256,34 ha)
Katastrálne územia :Dúbrava, Harakovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
9150 Vápnomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Lynx lynx
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR