Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Spišskopodhradské travertíny
Kód územia:SKUEV0105
Kraj:Košický kraj
Rozloha:231,314 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 231,31 ha)
Katastrálne územia :Baldovce, Granč-Petrovce, Spišské Podhradie, Žehra
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
5130 Porasty borievky obyčajnej
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cypripedium calceolus
Dracocephalum austriacum
Iris aphylla ssp. hungarica
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Spermophilus citellus
Vertigo angustiorNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR