Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dunajské luhy
Kód územia:SKUEV0090
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:4542,025 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 4541,1 ha)
Katastrálne územia :Baka, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kyselica, Mliečno, Rohovce, Sap, Šuľany, Vojka nad Dunajom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Apium repens
Aspius aspius
Bombina bombina
Castor fiber
Cobitis taenia
Cottus gobio
Cucujus cinnaberinus
Graphoderus bilineatus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Hucho hucho
Lucanus cervus
Lutra lutra
Microtus oeconomus mehelyi
Misgurnus fossilis
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Triturus dobrogicus
Vertigo moulinsiana
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR