Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čenkov
Kód územia:SKUEV0067
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:79,241 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 79,24 ha)
Katastrálne územia :Mužla
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cerambyx cerdo
Colchicum arenarium
Iris humilis ssp. arenariaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR