Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Demänovská slatina
Kód územia:SKUEV0061
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1,667 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 1,67 ha)
Katastrálne územia :Demänová
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2012 z 30. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Demänovská slatina a jeho ochranné pásmo

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Triturus montandoni
Vertigo angustior
Vertigo geyeriNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR