Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dukla
Kód územia:SKUEV0048
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:7045,838 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 7045,84 ha)
Katastrálne územia :Čertižné, Dlhoňa, Driečna, Habura, Havranec, Kečkovce, Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, Medvedie, Nižný Komárnik, Príkra, Roztoky, Suchá, Šarbov, Vápeník, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cucujus cinnaberinus
Euplagia quadripunctaria
Isophya stysi
Liparis loeselii
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpina
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo angustior


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR