Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Veľký kopec
Kód územia:SKUEV0029
Kraj:Košický kraj
Rozloha:23,762 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 23,76 ha)
Katastrálne územia :Kráľovský Chlmec
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2011 z 18. januára 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Veľký kopec

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Iris aphylla ssp. hungarica
Lucanus cervus
Pulsatilla grandisNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR