Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vihorlat
Kód územia:SKUEV0025
Kraj:Košický kraj
Rozloha:229,062 ha
Správcovia :Správa CHKO Vihorlat
     (na ploche 229,06 ha)
Katastrálne územia :Poruba pod Vihorlatom, Valaškovce-Juh, Valaškovce-Sever, Valaškovce-Stred
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Carabus variolosus
Cerambyx cerdo
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis myotisNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR