Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Lúky pod Ukorovou
Kód územia:SKUEV0002
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:11,863 ha
Správcovia :Správa NP Muránska planina
     (na ploche 11,86 ha)
Katastrálne územia :Revúca, Revúčka
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2011 z 18. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Lúky pod Ukorovou


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Phengaris teleius
Triturus cristatusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR