Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
SEARCH - proposed Sites of Community Importance
Identification code:
Site name:
County:
District:
Cadastral code:
Cadastral area:
Biogeographic region:
AlpinePannonian
Units of SNC:
search     delete filter

S účinnosťou od 1. februára 2009 platí Rozhodnutie úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 12. januára 2009, ktorým sa štandardizuje 381 názvov území európskeho významu (ÚEV). Z uvedeného dôvodu nie sú aktuálne platné názvy ÚEV vo filtri v súlade s Výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR