Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Živočíchy
Odontopodisma rubripeskoník východný
Limoniscus violaceuskováčik fialový
Aspius aspiusboleň dravý
Anisus vorticuluskotúľka štíhla
Austropotamobius torrentiumrak riavový
Barbastella barbastellusuchaňa čierna
Barbus meridionalismrena stredomorská
Bison bonasuszubor hrivnatý
Bolbelasmus unicornis
Bombina bombinakunka červenobruchá
Bombina variegatakunka žltobruchá
Boros schneideri
Callimorpha quadripunctariaspriadač kostihojový
Canis lupusvlk dravý
Carabus variolosusbystruška potočná
Carabus zawadszkiibystruška Zawadského
Castor fiberbobor vodný
Cerambyx cerdofuzáč veľký
Cobitis taeniapĺž severný
Coenagrion ornatumšidielko
Coenonympha oedippusočkáň rašelinový
Colias myrmidonežltáčik
Cordulegaster herospásikavec
Cottus gobiohlaváč bieloplutvý
Cucujus cinnaberinusplocháč červený
Dioszeghyana schmidtiimora schmidtova
Duvalius hungaricusbehúnik maďarský
Emys orbiculariskorytnačka močiarna
Eriogaster cataxpriadkovec trnkový
Eudontomyzon spp.mihuľa
Eudontomyzon sp.mihuľa
Euphydryas auriniahnedáčik chrastavcový
Gobio albipinnatushrúz bieloplutvý
Gobio kesslerihrúz Kesslerov
Gobio uranoscopushrúz fúzatý
Graphoderus bilineatuspotápnik
Gymnocephalus balonihrebenačka vysoká
Gymnocephalus schraetserhrebenačka pásavá
Hucho huchohlavátka podunajská
Hypodryas maturnahnedáčik osikový
Isophya stysikobylka štysova
Lampetra planerimihuľa potočná
Leptidea morseimlynárik východný
Leucorrhinia pectoralisvážka
Lucanus cervusroháč obyčajný
Lutra lutravydra riečna
Lycaena disparohniváčik veľký
Lycaena helleohniváčik
Lynx lynxrys ostrovid
Maculinea nausithousmodráčik bahniskový
Maculinea teleiusmodráčik krvavcový
Marmota marmota latirostrissvišť vrchovský
Microtus oeconomus mehelyihraboš severský panónsky
Microtus tatricushraboš tatranský
Miniopterus schreibersiilietavec sťahovavý
Misgurnus fossilisčík európsky
Myotis bechsteininetopier veľkouchý
Myotis blythinetopier ostrouchý
Myotis dasycnemenetopier pobrežný
Myotis emarginatusnetopier brvitý
Myotis myotisnetopier obyčajný
Nymphalis vaualbumbabôčka
Ophiogomphus ceciliaklinovka hadia
Osmoderma eremitapižmovec hnedý
Pelecus cultratusšabľa krivočiara
Pholidoptera transsylvanicakobylka
Phryganophilus ruficollis
Polyommatus eroidesmodráčik stepný
Probaticus subrugosus
Pseudogaurotina excellensfúzač karpatský
Rhinolophus euryalepodkovár južný
Rhinolophus ferrumequinumpodkovár veľký
Rhinolophus hipposiderospodkovár malý
Rhodeus sericeus amaruslopatka dúhová
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpinafúzač alpský
Rupicapra rupicapra tatricakamzík vrchovský
Rutilus pigusplotica lesklá
Sabanejewia auratapĺž zlatistý
Sadleriana pannonicasadlerianka panónska
Spermophilus citellussyseľ pasienkový
Stenobothrus eurasiuskoník
Stephanopachys substriatus
Theodoxus transversalisteodox pásavý
Triturus cristatusmlok hrebenatý
Triturus dobrogicusmlok dunajský
Triturus montandonimlok karpatský
Umbra krameriblatniak tmavý
Unio crassuskorýtko riečne
Ursus arctosmedveď hnedý
Vertigo angustiorpimprlík mokraďný
Vertigo geyeripimprlík močiarny
Vertigo moulinsianapimprlík bruškatý
Zingel streberkolok vretenovitý
Zingel zingelkolok veľký

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR