Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Legislation
EU Directives
Birds Directive 127 kB
Birds Directive 127 kB
Habitats Directive 202 kB
Rulings Of The European Court Of Justice
Ruling Of The European Court Of Justice
- Nature And Biodiversity cases
2 MB
Slovak legislation
Act of NC SR No. 543/2002 on Nature and Landscape Protection 401 kB
Decree of Ministry of Environment SR No. 24/2003 implementing Act No. 543/2002 on Nature and Landscape Protection 135 kB 31 kB
Regulation of MoE SR No. 3/2004-5.1 on National list of proposed Sites of Community Importance 2 MB
Vyhláška MŽP č. 579/2008 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.
- pozri [pdf]
Rozhodnutia Európskej komisie
V Úradnom vestníku ES bolo dňa 15. januára 2008 zverejnené rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti a dňa 19. marca 2008 rozhodnutie Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne. V uvedených rozhodnutiach je zaradených aj 381 ÚEV na území Slovenskej republiky. ÚEV by mali byť vyhlásené za chránené územia alebo zónu chráneného územia. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na 170 ÚEV, ktoré sa 100 % prekrývajú s už vyhlásenými chránenými územiami. Ich prehľad je uvedený v tabuľke. Ďalších 114 ÚEV sa prekrýva s národnou sústavou chránených území len čiastočne (tabuľka) a 97 ÚEV (tabuľka) je mimo národnej sústavy chránených území. Tabuľkové prehľady, na rozdiel od rozhodnutí Európskej komisie, nie sú právne záväzné".
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR