Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91F0
Názov biotopu :Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
Priaznivý stav :85 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Dubovo-brestovo-jaseňové lužné lesy (zvyknú sa označovať ako tvrdý lužný les, pretože drevo duba, brestov a jaseňa je tvrdé) sa na rozdiel od predchádzajúceho biotopu nachádzajú na vyšších a relatívne suchších stanovištiach údolných nív so zriedkavejšími a časovo kratšími povrchovými záplavami. V niektorých prípadoch priamo nadväzujú na mäkký lužný les, ktorý sa nachádza bezprostredne pri rieke, no so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od nej sa uplatňujú dreviny tvrdého lužného lesa. Drevinové zloženie porastov tvorí dub letný, brest hrabolistý a jaseň úzkolistý dunajský. Krovinové poschodie je dobre vyvinuté a druhovo bohaté, v bylinnej vrstve sú prítomné druhy s vysokými nárokmi na obsah dusíka v pôde, druhy znášajúce striedavé zamokrenie až vlhkomilné druhy a druhy kvitnúce na jar.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0007 Čičarovský les
SKUEV0020 Bisce
SKUEV0026 Raškovský luh
SKUEV0037 Oborínsky les
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0072 Detvice
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0083 Eliášovský les
SKUEV0084 Zátoň
SKUEV0085 Dolný háj
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0092 Dolnovážske luhy
SKUEV0094 Veľký les
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0126 Vinodolský hájik
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0162 Grgás
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0176 Dvorčiansky les
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0220 Šaštínsky potok
SKUEV0227 Čiližské močiare
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0272 Vozokánsky luh
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0589 Chynoriansky luh
SKUEV0819 Vážsky Dunaj
SKUEV0820 Dolný tok Hrona
SKUEV0822 Malý Dunaj
SKUEV0846 Tisa
SKUEV0867 Mochovská cerina
SKUEV0904 Gbelský les

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR