Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :9170
Názov biotopu :Dubovo-hrabové lesy lipové
Priaznivý stav :84.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Lipové dubohrabiny sú charakteristické pre špecifické klimatické podmienky severných vnútrokarpatských kotlín (Hornádska, Podtatranská, možný výskyt aj Turčianska, Oravská, Žilinská). Pô-vodne pokrývali súvislé plochy týchto kotlín. Dnes sú redukované na maloplošné zvyšky s výrazne pozmeneným drevinovým zložením. V prirodzených lesoch dominovali duby z okruhu duba letného a duba zimného a lipa malolistá, prípadne javory a jedľa. Oproti iným typom dubohrabín je hrab menej početne zastúpený. Typické sú hlbšie pôdy, často s prekryvmi sprašových hlín a pravidelné, nie príliš strmé svahy. Bylinný podrast je zložený z rôznorodých druhov rastlín, od rastlín nenáročných na živiny až po druhy viazané na vysoký obsah živín v pôde.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0108 Ordzovianske dubiny
SKUEV0110 Levočské dubiny
SKUEV0224 Jereňaš

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR