Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :4080
Názov biotopu :Spoločenstvá subalpínskych krovín
Priaznivý stav :52 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria maloplošné, druhovo veľmi bohaté krovinovo-bylinné porasty s pestrou vnútornou štruktúrou. V subalpínskom stupni Západných a Vysokých Tatier v podraste vŕby švajčiarskej rastú najmä druhy vysokobylinných nív a pramenísk. Porasty s vŕbou švajčiarskou osídľujú bázy balvanitých sutinových kužeľov a svahy vlhkých, zatienených žľabov s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou alebo lemujú brehy vysokohorských plies a potokov. Pôdy sú humózne, vlhké, stredne až veľmi kyslé, s rôznym obsahom skeletu. V podraste vŕby sliezskej rastú najmä druhy vysokobylinných nív. Optimálne vyvinuté sú vo vyššom horskom stupni Veľkej Fatry a Krivánskej Malej Fatry na odkryvoch slienitých druhohorných hornín na pôdach s dobrými vododržnými vlastnosťami. Vzácne rastú aj na vápencoch a dolomitoch vo vlhkých skalnatých žľaboch. K ich formovaniu významnou mierou prispelo pôsobenie snehových más (lavíny, plazivý sneh, preveje).
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0307 Tatry

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR