Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :3240
Názov biotopu :Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Ide o pionierske porasty s 5 6 m vysokým krovinovým poschodím, v ktorom dominujú vŕby. Ojedinele sú primiešané aj iné dreviny, ako sú jelša sivá, zemolez čierny, smrek obyčajný a iné. V pestrom bylinnom poschodí sú okrem typických vlhkomilných druhov prítomné aj druhy náhodne splavené vodou z okolitých lesných a prameniskových spoločenstiev. Porasty lemujú v úzkych pásoch horské bystriny s rýchlo prúdiacou vodou v úzkych dolinách na štrkových, kamenitých, zriedkavo piesočnatých pôdach. Nevyskytujú sa v otvorenej poľnohospodárskej krajine. Základným faktorom prirodzenej obnovy biotopu je narúšanie brehov prívalmi vody počas prietrží. Biotop sa viaže na horský stupeň úzkych dolín so silnou erózno-akumulatívnou činnosťou, napr. v celej oblasti Tatier, Malej Fatry a Veľkej Fatry a na obvode vnútrokarpatských kotlín.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0141 Belá
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0309 Poprad
SKUEV0712 Osturniansky potok
SKUEV0950 Jordanec
SKUEV2288 Kysucké Beskydy

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR