Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dunaj
Kód územia:SKUEV2393
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:667,297 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 667,3 ha)
Katastrálne územia :Iža, Moča, Patince, Radvaň nad Dunajom
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Bolbelasmus unicornis
Bombina bombina
Callimorpha quadripunctaria
Cobitis taenia
Dioszeghyana schmidtii
Eriogaster catax
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lutra lutra
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Unio crassus
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR