Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Burdov
Kód územia:SKUEV2184
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:253,220 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 253,22 ha)
Katastrálne územia :Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Leľa
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bolbelasmus unicornis
Callimorpha quadripunctaria
Dioszeghyana schmidtii
Echium russicum
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR