Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dunajské luhy
Kód územia:SKUEV2090
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:1225,131 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 1225,13 ha)
Katastrálne územia :Číčov, Čilistov, Gabčíkovo, Klížska Nemá, Kľúčovec, Medveďov, Sap, Šamorín, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Bombina bombina
Castor fiber
Cobitis taenia
Cottus gobio
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Hucho hucho
Lutra lutra
Microtus oeconomus mehelyi
Misgurnus fossilis
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kesslerii
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Zingel streber
Zingel zingelNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR