Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Beskyd
Kód územia:SKUEV1387
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:78,925 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 78,93 ha)
Katastrálne územia :Oľšinkov
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus zawadzkii
Lycaena dispar
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo angustiorNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR