Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Cerová vrchovina
Kód územia:SKUEV1357
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:412,415 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 412,41 ha)
Katastrálne územia :Belina, Drňa, Hajnáčka, Šiatorská Bukovinka
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bolbelasmus unicornis
Cerambyx cerdo
Euphydryas maturna
Lucanus cervus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Rhinolophus hipposiderosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR