Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vinianska stráň
Kód územia:SKUEV0966
Kraj:Košický kraj
Rozloha:28,481 ha
Správcovia :Správa CHKO Vihorlat
     (na ploche 28,48 ha)
Katastrálne územia :Vinné
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Euplagia quadripunctaria
Lucanus cervus
Odontopodisma rubripes
Pholidoptera transsylvanica
Rosalia alpina


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR