Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horný tok Ondavy
Kód územia:SKUEV0939
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:301,043 ha
Správcovia :RSOPK Prešov
     (na ploche 301,04 ha)
Katastrálne územia :Breznica, Duplín, Lomné, Mestisko, Miňovce, Nižná Olšava, Nižný Orlík, Stročín, Stropkov, Svidník, Tisinec
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus meridionalis
Bombina variegata
Castor fiber
Cobitis taenia
Eudontomyzon danfordi
Lutra lutra
Sabanejewia aurata
Unio crassusNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR