Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Nitrické vrchy
Kód územia:SKUEV0883
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:1220,555 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 1220,55 ha)
Katastrálne územia :Bystričany, Dvorníky nad Nitricou, Chalmová, Malé Kršteňany, Skačany, Veľké Kršteňany, Vieska, Zemianske Kostoľany
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
40A0 Xerotermné kroviny
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Himantoglossum adriaticum
Lucanus cervus
Pulsatilla grandis
Stenobothrus eurasiusNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR