Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rataj
Kód územia:SKUEV0865
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:191,270 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 129,48 ha)
Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 61,79 ha)
Katastrálne územia :Ipeľské Predmostie, Tešmák
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Dioszeghyana schmidtii


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR