Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Iliašská dolina
Kód územia:SKUEV0860
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:101,394 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 101,39 ha)
Katastrálne územia :Horná Mičiná, Radvaň, Vlkanová
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
5130 Porasty borievky obyčajnej


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lycaena dispar
Pulsatilla subslavicaNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR