Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dolný tok Laborca
Kód územia:SKUEV0844
Kraj:Košický kraj
Rozloha:99,298 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 99,3 ha)
Katastrálne územia :Drahňov, Ižkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Cobitis taenia
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio vladykovi
Rutilus virgo


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR