Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Devínska hradná skala
Kód územia:SKUEV0800
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:4,396 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 4,4 ha)
Katastrálne územia :Devín
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Dianthus lumnitzeriNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR