Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Malý Polom
Kód územia:SKUEV0657
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:209,043 ha
Správcovia :Správa CHKO Kysuce
     (na ploche 209,04 ha)
Katastrálne územia :Burkov vrch, Klokočov
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
9410 Horské smrekové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Canis lupus
Lynx lynx
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR