Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Beskyd
Kód územia:SKUEV0387
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:5348,587 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 5348,25 ha)
Správa NP Poloniny
     (na ploche 0,04 ha)
Katastrálne územia :Čabalovce, Ňagov, Oľšinkov, Osadné, Palota, Svetlice, Vydraň, Výrava, Vyšná Jablonka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9110 Kyslomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bison bonasus
Bombina variegata
Boros schneideri
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus zawadzkii
Isophya stysi
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis myotis
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR