Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Klenovské Blatá
Kód územia:SKUEV0384
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:4,553 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 0,34 ha)
Správa CHKO Poľana
     (na ploche 4,21 ha)
Katastrálne územia :Čierny Balog, Klenovec
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
9410 Horské smrekové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR