Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kobela
Kód územia:SKUEV0379
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:6,004 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 6 ha)
Katastrálne územia :Nové Mesto nad Váhom
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Kobela

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
40A0 Xerotermné kroviny
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Callimorpha quadripunctaria
Colias myrmidone
Eriogaster catax
Pulsatilla grandisNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR