Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kobela
Kód územia:SKUEV0379
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:6,004 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 6 ha)
Katastrálne územia :Nové Mesto nad Váhom
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Kobela

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
40A0 Xerotermné kroviny
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Callimorpha quadripunctaria
Colias myrmidone
Eriogaster catax
Pulsatilla grandis


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR