Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pavúkov jarok
Kód územia:SKUEV0369
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:22,536 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 22,54 ha)
Katastrálne územia :Stará Turá
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pavúkov jarok

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Callimorpha quadripunctaria
Leptidea morsei
Lycaena dispar
Phengaris nausithous
Phengaris teleiusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR