Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Drienčanský kras
Kód územia:SKUEV0366
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:1606,000 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 1606 ha)
Katastrálne územia :Brádno, Drienčany, Hrušovo, Kyjatice, Lipovec, Potok, Ratkovská Lehota, Rybník nad Turcom, Slizké, Striežovce, Španie Pole
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Cordulegaster heros
Echium russicum
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lynx lynx
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos
Vertigo angustior
Vertigo moulinsianaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR