Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pieskovcové chrbty
Kód územia:SKUEV0362
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:98,669 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 98,67 ha)
Katastrálne územia :Drňa, Chrámec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
40A0 Xerotermné kroviny
5130 Porasty borievky obyčajnej
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Pulsatilla grandisNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR