Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Milič
Kód územia:SKUEV0327
Kraj:Košický kraj
Rozloha:5113,016 ha
Správcovia :RSOPK Prešov
     (na ploche 4938,24 ha)
Správa CHKO Latorica
     (na ploche 174,78 ha)
Katastrálne územia :Brezina, Byšta, Kalša, Kuzmice, Nový Salaš, Rákoš, Skároš, Slanec, Slanská Huta
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9110 Kyslomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6410 Bezkolencové lúky
40A0 Xerotermné kroviny
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus variolosus
Cerambyx cerdo
Isophya stysi
Leptidea morsei
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR