Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Fintické svahy
Kód územia:SKUEV0322
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:746,515 ha
Správcovia :RSOPK Prešov
     (na ploche 746,52 ha)
Katastrálne územia :Fintice, Fulianka, Kapušany, Terňa, Tulčík, Veľký Šariš, Záhradné
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Iris aphylla ssp. hungarica
Leptidea morsei
Lycaena dispar
Myotis bechsteinii
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Pulsatilla grandis
Pulsatilla patensNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR