Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Poľana
Kód územia:SKUEV0319
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:3086,087 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 3086,09 ha)
Katastrálne územia :Hriňová, Hrochoť, Hronec, Ľubietová, Očová, Poniky, Strelníky, Valaská
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6520 Horské kosné lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9410 Horské smrekové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cucujus cinnaberinus
Hamatocaulis vernicosus
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Pseudogaurotina excellens
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR