Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Poprad
Kód územia:SKUEV0309
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:44,238 ha
Správcovia :Správa TANAP
     (na ploche 44,24 ha)
Katastrálne územia :Batizovce, Mengusovce, Poprad, Spišská Teplica, Svit, Štôla, Veľká
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Castor fiber
Lampetra planeri
Lutra lutraNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR