Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Alúvium Muráňa
Kód územia:SKUEV0285
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:224,509 ha
Správcovia :Správa NP Muránska planina
     (na ploche 209,46 ha)
Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 15,05 ha)
Katastrálne územia :Bretka, Hucín, Jelšava, Jelšavská Teplica, Licince, Lubeník, Meliata, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Revúca, Revúcka Lehota, Revúčka, Šivetice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Barbus meridionalis
Bombina variegata
Cordulegaster heros
Cottus gobio
Eudontomyzon danfordi
Leptidea morsei
Lutra lutra
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Phengaris teleius
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Triturus montandoniNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR