Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Lúky pod Besníkom
Kód územia:SKUEV0283
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:83,882 ha
Správcovia :Správa NP Muránska planina
     (na ploche 83,88 ha)
Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 0,01 ha)
Katastrálne územia :Telgárt
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2010 z 5. januára 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Lúky pod Besníkom


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúkyNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR