Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šúr
Kód územia:SKUEV0279
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:431,696 ha
Správcovia :Správa CHKO Malé Karpaty
     (na ploche 431,7 ha)
Katastrálne územia :Chorvátsky Grob, Svätý Jur
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2009 z 25. mája 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Šúr a jej ochranné pásmo

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
6410 Bezkolencové lúky
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cirsium brachycephalum
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Microtus oeconomus mehelyi
Rhysodes sulcatus
Triturus dobrogicusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR