Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vtáčnik
Kód územia:SKUEV0273
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:10056,586 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 10018,57 ha)
Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 38,01 ha)
Katastrálne územia :Bystričany, Čereňany, Horná Ves, Kamenec pod Vtáčnikom, Kľak, Lehota pod Vtáčnikom, Nová Lehota, Osľany, Ostrý Grúň, Píla, Podhradie, Prochot, Radobica, Veľké Pole
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6410 Bezkolencové lúky
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Canis lupus
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR