Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šándorky
Kód územia:SKUEV0271
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:3,110 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 3,11 ha)
Katastrálne územia :Opatová
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2009 z 3. marca 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šándorky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Echium russicum
Pulsatilla grandisNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR